Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Tổng thống thứ 18 của Hàn Quốc làm nên lịch sử mới

Tầm nhìn và mục tiêu của tổng thống Park Geun-hye

Tầm nhìn quốc gia của tổng thống Park Geun-hye là “một kỷ nguyên mới của hy vọng”. Hàn Quốc ngày 28 Tháng Năm năm 2013 tổng thống Park Geun-hye đã tổ chức một cuộc họp nội các dưới sự chủ trì của Chủ tịch về những chiến lược và các vấn đề quốc gia trong 140 Kế hoạch đã được xác nhận. “Kinh tế phục hồi”, “hạnh phúc quốc gia”, “thịnh vượng văn hóa”, “xây dựng hòa bình thống nhất đất nước” là 4 mục tiêu phát triển của quốc gia, cùng với 140 dự án của quốc giai đã được phân loại thành 14 chiến lược phát triển quốc gia.

tổng thống Park Geun-hye

Tổng thống Park Geun-hye

Thúc đẩy nền văn hóa dựa trên sự thịnh vượng quốc gia “thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và giao lưu văn hóa • mở rộng hợp tác”, “Nhân văn • tinh thần văn hóa”, “ngành công nghiệp, Hàn Quốc phong cách sáng tạo mới” đã được đưa vào các vấn đề quốc gia.

3 chiến lược cho sự phục hồi kinh tế trong lĩnh vực kinh tế dân chủ là bảo vệ quyền lợi cho người nghèo và người tiêu dùng, biện pháp khắc phục và thực thi để cải thiện hệ thống Hội chợ Thương mại, Kiểm soát chặt chẽ để loại bỏ những hành vi vụ lợi cá nhân của các doanh nghiệp lớn, Đổi mới hệ thống quản lý các doanh nghiệp 3, Thiết lập sự cạnh tranh dịch vụ tài chính lành mạnh vvv và nhiều thách thức đã được đề ra.

Trung nguyễn

Theo  http://vietnamese.korea.net/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *