Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

[Cấu trúc tiếng Hàn] – Đuôi 구요

구요 là một biến thể của 고요. 고요 mới là dạng chuẩn. Một số nhà ngôn ngữ học cho rằng 구요 thực ra thuộc phương ngữ 서울 hay 경기도.
Câu chuẩn: 나는 밥을 먹고 집에 갈 것이다. (Tôi ăn cơm rồi sẽ về nhà.)

=> Biến·thể: 나는 밥을 먹고요. 집에 갈 거예요.

Thêm 요 vào sau  고 làm câu văn lịch·sự hơn khi dừng ở giữa câu dù về mặt ngữ·pháp thì không cần·thiết.

Thanh·niên Hàn·Quốc cho rằng nói 구 nghe sẽ dễ·thương (cute) hơn nói 고 nên hay dùng 구요 hơn khi nói với người lớn tuổi hơn. (?)

“X는 a하고, b하고, c하고요” => câu này người nói vẫn có thể kéo dài thêm.

“X는 a하고, b하고, c합니다.”  => câu này đã trọn·vẹn.

Ví·dụ 1:

강민: 내일 뭐할꺼야?  (Ngày mai bạn làm gì?)
은주: 음.. 먼저 밥 먹구요… 이따가 친구랑 만날 꺼에요. (À ừm…trước tiên là ăn cơm, rồi…sau đó thì sẽ gặp một người bạn.)

Ví·dụ 2: (phim Full house tập 1)

민혁이형 지금 상해에 없어요. 어딨는지는 저도 잘 모르구요.

(Anh Min-hyok bây·giờ không có ở Thượng·Hải nữa. Giờ anh ấy ở đâu tôi cũng không rõ.)

(어딨는 = 어디 있는)

Tự Học Hàn Việt
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *